Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

BloodyYuki
21:36
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viascorpix scorpix
BloodyYuki
21:35
7919 4c15
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
BloodyYuki
21:35
6259 69ba 500
Reposted frommerkaba merkaba viascorpix scorpix
BloodyYuki
21:27
2679 e2a2
Reposted fromMatalisman Matalisman viascorpix scorpix

March 14 2018

BloodyYuki
20:01
9852 f585 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viarawruapart rawruapart
BloodyYuki
20:01
7330 6935
Reposted fromtichga tichga viarawruapart rawruapart

March 12 2018

BloodyYuki
20:55
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
— Wojciech Eichelberger; Elementarz Wojciecha Eichelbergera dla kobiety i mężczyzny
Reposted frommercurygirl mercurygirl viasoulwax soulwax
BloodyYuki
20:55
0195 6938 500
Reposted fromnutt nutt viasoulwax soulwax
BloodyYuki
20:54

Reposted fromnebthat nebthat viadobby dobby
BloodyYuki
20:53
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viadobby dobby
BloodyYuki
20:53
9764 2910
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
BloodyYuki
20:51
Reposted fromFlau Flau viaphiii phiii
BloodyYuki
20:51
3176 36ed
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaphiii phiii
BloodyYuki
20:07

— Peepshow
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru viacontrolhp controlhp
BloodyYuki
20:07
Reposted fromFlau Flau viaagentX agentX
BloodyYuki
20:06

March 02 2018

BloodyYuki
19:51
BloodyYuki
19:48

February 23 2018

BloodyYuki
23:07
4840 de20
Shower Memes
Reposted fromPsaiko Psaiko viasoulwax soulwax
BloodyYuki
21:51
2165 9c93
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl